Statut

z poprawkami  uchwalonymi na Krajowym Zjeździe

w dniu 27 listopada 1999 r.

 

 

ROZDZIAł i

postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej jest organizacją społeczną o charakterze koleżeńskim i posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz jest Łódź.

2. Dla realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół według zasad określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

rozdział II

cele i sposoby działania stowarzyszenia

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Utrzymanie łączności z Politechniką Łódzką i współpraca dla dalszego jej rozwoju, w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów wychowanków z uczelnią i macierzystymi jej wydziałami.

2. Utrzymywanie i stałe pogłębienie więzi koleżeńskiej, dla pielęgnowania tradycji zawodu oraz zasad etyki zawodowej.

3. Organizowanie różnych form pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

4. Rozwój różnych form opieki nad kończącymi studia oraz absolwentami Politechniki Łódzkiej rozpoczynającymi pracę zawodową.

5. Popularyzacja osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych absolwentów.

6. Organizowanie pomocy materialnej dla członków oraz rodzin po zmarłych członkach.

7. Koleżeńskie pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie stałej współpracy z władzami uczelni.

2. Informowanie  o działalności  dydaktycznej i naukowej Uczelni, osiągnięciach technicznych, naukowych i zawodowych absolwentów i pracowników wydziałów.

3. Informowanie o różnych formach kształceniu podyplomowego organizowanych przez uczelnię.

4. Informowanie wychowanków o działalności Stowarzyszenia.

5. Organizowanie sesji naukowych i zjazdów koleżeńskich.

6. Prowadzenie badań w zakresie wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w praktyce zawodowej poprzez zbieranie opinii absolwentów o programach studiów na poszczególnych kierunkach.

7. Prowadzenie działalności wydawniczej.

8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
o podobnych charakterze działania.

9. Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności naukowo-technicznej i gospodarczej w ramach fundacji, spółek itp.

 

rozdział III

członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być absolwent wszystkich rodzajów studiów w Politechnice Łódzkiej.

2. Członkiem zwyczajnym może być nauczyciel akademicki pracujący w Politechnice Łódzkiej.

3. W szczególnych przypadkach nie objętych punktami 1 i 2 decyzję o przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego lub właściwy Zarząd Koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczenia w zjazdach krajowych, zebraniach, zebraniach naukowych, kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

3. Uczestniczenia w działalności naukowo-technicznej i gospodarczej organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia.

4. Korzystania z funduszu samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej.

5. Posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

6. Występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami.

§ 13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Działanie na rzecz dobrego imienia i rozwoju uczelni.

3. Przestrzeganie norm współżycia koleżeńskiego, społecznego i etycznego.

4. Działanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i branie czynnego udziału w jego pracach.

5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 14

Godność członka honorowego nadaje Zjazd Krajowy  na wniosek Zarządu Głównego  osobom szczególnie zasłużonym  dla Stowarzyszenia, dla rozwoju przemysłu lub nauki.

§ 15

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność  Stowarzyszenia i zadeklarowała stałą składkę członkowską.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny.

§ 17

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Korzystania z doświadczeń Stowarzyszenia.

2. Udziału lub delegowania swoich przedstawicieli do uczestniczenia w odczytach, naradach, konferencjach oraz uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy w ich organizowaniu

§ 18

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z powodu;

a) śmierci,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Głównego,

c) prawomocnego wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, bądź pozbawienia praw obywatelskich wyrokiem sądu powszechnego,

d) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Głównego w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat pomimo pisemnego upomnienia.

e) naruszania postanowień statutu.

2. Członkostwo wspierające ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezydium Zarządu Głównego,

b) nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań,

c) utraty osobowości prawnej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

władze naczelne stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Zjazd Krajowy zwyczajny lub nadzwyczajny,

b) Zarząd Główny Stowarzyszenia

c) Główna Komisja Rewizyjna,

d) Główny Sąd Koleżeński,

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.

§ 20

1. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwoływany jest przez Zarząd Główny co cztery lata.

2. Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny listami zawierającymi terminy i porządek obrad, wysyłanymi bezpośrednio do delegatów przynajmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. Termin i porządek obrad ustala Zarząd Główny.

3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany na mocy uchwały Zarządu Głównego z własnej inicjatywy, lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 21

1. W Zjeździe Krajowym biorą udział:

a) z głosem stanowiącym delegaci Kół według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi,

a) z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie ustępujący władz naczelnych, oraz przewodniczący komisji, którzy nie zostali wybrani na delegatów, a także osoby zaproszone.

b) w przypadku braku kół, z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 22

1. Zjazd Krajowy zwołany w pierwszym terminie jest prawomocny przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów, a uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia.

2. Zjazd Krajowy zwołany w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Krajowego należy:

a) Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

b) Wybór przewodniczącego Zarządu Głównego oraz członków Zarządu Głównego.

c) Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego.

d) Wybór  Głównego Sądu Koleżeńskiego i jego przewodniczącego.

e) Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.

f) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz  Głównego Sądu Koleżeńskiego.

g) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

h) Zatwierdzanie podstawowych regulaminów Zjazdu Krajowego, Zarządu Głównego, Głównej  Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

i) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Głównego Sądu Koleżeńskiego.

j) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

k) Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie regulowanych statutem, wymagających decyzji Zjazdu Krajowego.

§ 24

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego i 16 członków.

2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona 2 vice-przewodniczących, sekretarza i jego zastępcę oraz skarbnika, którzy łącznie z przewodniczącym  stanowią Prezydium Zarządu Głównego.

3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje przewodniczący Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia vice-przewodniczący

§ 25

Zarząd Główny:

a) kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między  Zjazdami Krajowymi i realizuje cele statutowe.

b) Powołuje i rozwiązuje koła Stowarzyszenia, komisje stałe i okresowe.

c) Uchwala plany działania, budżet Stowarzyszenia oraz zatwierdza  sprawozdania z ich wykonania.

d) Uchwala regulaminy wewnętrzne.

e) Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

f) Ustala klucz wyborczy delegatów na Zjazd Krajowy.

g) Zawiesza w czynnościach Zarządy Kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna ze statutem i powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez najbliższe Walne Zebranie Koła.

h) Występuje z wnioskami do Zjazdu Krajowego o nadanie godności członka honorowego.

i) Uchwala formy współpracy z podobnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

j) Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej jeden raz  w roku. Zebrania zwoływane są przez Prezydium Zarządu Głównego. Uchwały zapadają  zwykłą większością głosów.

k) Ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich.

l) Decyduje o podejmowaniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej (np. zakładanie fundacji, udział w spółkach itp.).

§ 26

1. Prezydium Zarządu Głównego odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.

2. Uchwały Prezydium Zarządu  Głównego są ważne przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków oraz przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością, realizuje uchwały i wytyczne Krajowego Zjazdu, w ramach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego, oraz uchwały Zarządu Głównego.

4. Koordynuje działalność Kół .

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna jest organem powołanym  o sprawowaniu kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków wraz z przewodniczącym.

 

§ 29

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

b) zgłoszenie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

c) składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdania ze swojej działalności ,

d) stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do brania udziału w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

2. Główna Komisja Rewizyjna może zażądać od Prezydium zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, a od Zarządu Głównego Stowarzyszenia zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.

3. Szczegółowy zakres działania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Krajowy.

§ 30

1. Główny Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania spraw spornych członków i jego wyrok jest ostateczny.

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-7 członków wraz z przewodniczącym.

§ 31

1. Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zjazd Krajowy.

2. Sąd Koleżeński stosuje następujący rodzaj kar: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członkowskich i wykluczenie.

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wykonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą być zaskarżone do Zjazdu Krajowego

 

 

 

rozdział V

koła stowarzyszenia

§ 32

1. Zasadniczą komórką organizacyjną Stowarzyszenia jest Koło.

§ 33

1. Zarząd Główny powołuje Koło Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia (patrz
§ 10).

2. Koła mogą być zakładowe, branżowe (międzyzakładowe) i terenowe.

3. Członkowie Koła wybierają ze swego grona Zarząd  Koła w składzie 2-3 osób, w tym przewodniczącego (rzecznika) oraz skarbnika.

4. Szczegółową organizację i zakres działania Kół określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

 

Rozdział VI

MAJĄTEK, fundusze i rachunkowość stowarzyszenia

§34

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a) nieruchomości,

b) ruchomości,

c) fundusze.

§ 35

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy pochodzące od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych,

c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

d) dochody z udziału w fundacjach i spółkach,

e) dochody z organizacji konferencji naukowo-technicznych,

f) dochody z wydawnictw,

g) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 36

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według  obowiązujących przepisów. Formy i tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczość określa Zarząd Główny.

§ 37

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisują łącznie 2 osoby, tj. przewodniczący lub vice-przewodniczący oraz skarbnik Zarządu Głównego.

Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia wychodzące na zewnątrz podpisuje przewodniczący lub jego  zastępca, a w sprawach finansowych jeszcze skarbnik.

 

rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu Krajowego większością 2/3 głosów delegatów obecnych na sali obrad, przy  obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Głównego.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdy Krajowego podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu Głównego.

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Zjazd Krajowy powołuje Komisję Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt