IV Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej odbył się 1 kwietnia 2011 r. Zjazd wybrał nowe władze na kolejne lata.

 


Podczas dwóch minionych kadencji Stowarzyszeniu przewodniczył mgr inż. Julian Bąkowski, on też otworzył obrady IV Zjazdu i powitał uczestników – absolwentów Politechniki i zaproszonych gości. Szczególnie gorąco powitał: wojewodę Jolantę Chełmińską, marszałka województwa Witolda Stępnia, rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, dyrektor Janinę Mrozowską udzielającą gościny Stowarzyszeniu w Społecznym Domu Studenta oraz prorektorów i dziekanów. Zjazdowi przewodniczył dr inż. Piotr Górski.
Wyjątkowe wydarzenie - uroczyste odznaczenie członka Stowarzyszenia mgr. inż. Konrada Jarno Oficerskim Krzyżem OOP rozpoczęło Zjazd. Konrad Jarno jest jednym z założycieli dawnego Stowarzyszenia Inżynierów Wychowanków PŁ z lat 50. oraz zasłużonym działaczem samorządowym. Odznaczenie wręczyła wojewoda Jolanta Chełmińska.
Rektor prof. Stanisław Bielecki, niezmiennie udzielający Stowarzyszeniu swego wsparcia, w krótkim wystąpieniu wyraził zadowolenie, że Stowarzyszenie kultywuje więzi z uczelnią, które przetrwały wiele lat. Mówiąc o absolwentach Politechniki i ich aktywności w różnych obszarach Rektor zauważył: O tym, czym jest uczelnia świadczą jej absolwenci. Bardzo dziękuję, że jesteście ambasadorami naszej uczelni.

Prezes  Stowarzyszenia  Wychowanków PŁ  mgr inż. Julian  Bąkowski foto:  Jacek SzabelaWażnym punktem Zjazdu było sprawozdanie Prezesa. W minionej kadencji Stowarzyszenie organizowało sesje o różnorodnej, zawsze aktualnej tematyce. Byliśmy pierwsi, którzy mówili o parkach naukowo-technologicznych, przedstawialiśmy osiągnięcia i plany Politechniki, dyskutowaliśmy o Systemie Bolońskim – mówił prezes, - rozszerzyliśmy naszą działalność o nadawanie Złotych Dyplomów, wydaliśmy ich już 809. Julian Bąkowski podkreślił zasługi pomysłodawcy Złotych Dyplomów prof. Janusza Szoslanda i byłego rektora prof. Jana Krysińskiego dla Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie przyznaje nagrodę dla najlepszego absolwenta PŁ. Swoją działalność prezentuje w biuletynie informacyjnym „Życie Uczelni”, ma też swoją stale ulepszaną stronę internetową. W okresie minionej kadencji liczba członków Stowarzyszenia wzrosła o około 50%. Są wśród nich osoby - z racji pełnionych funkcji - ważne dla miasta, regionu i Politechniki: wojewoda łódzki, marszałek województwa, prezydent miasta. Stowarzyszenie chce rozmawiać o różnych sprawach ze swymi członkami, z władzami Politechniki i z władzami miasta.

 

Prezes przedstawił zarys planów Stowarzyszenia na przyszłość. Kontynuowane będzie organizowanie sesji tematycznych i prezentacja osiągnięć Politechniki Łódzkiej, ale Stowarzyszenie myśli o rozszerzeniu działań o prezentację osiągnięć miasta i województwa. Chcemy przyciągać do nas i promować młodych inżynierów, chcemy uczestniczyć w zjazdach na wydziałach. Pomoże nam w tym nowa strona internetowa. Będziemy organizować koncerty orkiestry i chóru PŁ. Współpraca Zarządu z władzami uczelni układa się bardzo dobrze, ale najważniejsza jest aktywność naszych członków. – powiedział prezes. Na zakończenie swojego sprawozdania podziękował władzom uczelni, wojewodzie Jolancie Chełmińskiej i marszałkowi Witoldowi Stępniowi za obecność na Zjeździe i aktywne członkostwo w Stowarzyszeniu, pani Prezydent m. Łodzi Hannie Zdanowskiej – wiceprezesowi Stowarzyszenia - za przychylność, a szczególnie zasłużonym członkom Stowarzyszenia – profesorom: Januszowi Szoslandowi, Andrzejowi Jopkiewiczowi i Kazimierzowi Kopiasowi za twórczy wkład i inicjatywy inspirujące do działania.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej prof. Kazimierz Kopias w podsumowaniu stwierdził, że opinia Komisji jest jednoznacznie pozytywna, a gospodarka finansowa jest racjonalna i oszczędna.
Sala brawami przyjęła sprawozdanie przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego prof. Janusza Szoslanda. Wystąpienie zawierało jedynie stwierdzenie, że Główny Sąd Koleżeński nie musiał rozpatrywać żadnych spraw.
Pani prezydent Hanna Zdanowska skierowała do uczestników i organizatorów Zjazdu list złożony na ręce prezesa. W liście tym pani prezydent napisała m.in.:
Cykliczne spotkania absolwentów naszej uczelni stały się pięknym zwyczajem. Doceniam zaangażowanie wszystkich uczestników zjazdu w integrowanie społeczności uczelni, stałe pogłębianie więzi koleżeńskich oraz kultywowanie uczelnianych tradycji.
Żałując, że nie mogę być z Wami, Drogie Koleżanki i Koledzy, deklaruję szczerą chęć utrzymania stałej łączności z wychowankami Politechniki Łódzkiej i współdziałania dla dalszego rozwoju naszej uczelni. Oby to spotkanie było dla wszystkich jego uczestników przyjemnym momentem, który stanie się jednocześnie okazją do wspomnień młodzieńczych lat i towarzyszących im wzruszeń.
Życzę wszystkim owocnych obrad i wielu sukcesów oraz dużo szczęścia w życiu zawodowym i osobistym.

Nowi członkowie honorowi. foto: Jacek SzabelaZjazd nadał godność Członka Honorowego osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Nowymi Członkami Honorowymi zostali:
- Stanisław Bielecki
- Jolanta Chełmińska
- Andrzej Jopkiewicz
- Janusz Szosland.
Przewodniczący Julian Bąkowski wręczył im pięknie oprawione dyplomy. W imieniu nowo wybranych Członków Honorowych głos zabrali: wojewoda Jolanta Chełmińska, która powiedziała, że czuje się od tej chwili zobowiązana do jeszcze ściślejszej współpracy z Politechniką i rektor prof. Stanisław Bielecki, który stwierdził, że to zaszczyt otrzymać takie wyróżnienie, szczególnie, jeśli dostaje się je w tak czcigodnym towarzystwie.


Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia. Przewodniczącym został ponownie Julian Bąkowski, który był jedynym kandydatem. W ten sposób członkowie Stowarzyszenia docenili jego dotychczasowe zaangażowanie i liczne konsekwentnie realizowane inicjatywy.
Do Prezydium Zarządu weszli: Elżbieta Starga, Jacek Szer, Hanna Morawska, Ewa Chojnacka, Grażyna Pomorska.
Gdy nowe władze udały się do sąsiedniego pomieszczenia, aby się ukonstytuować i podjąć pierwsze decyzje, na Sali obrad odbywała się prezentacja nowej strony internetowej Stowarzyszenia. Jest ona bardziej przyjazna, ma nowe funkcje, można znaleźć na niej wszystkie aktualności, serwis zdjęciowy, informacje o historii, członkach honorowych i składzie Zarządu SW, a także deklarację członkowską. Autorem strony jest Piotr Słoma wybrany na Zjeździe do Zarządu.

 

 

Podczas Zjazdu toczyła się dyskusja, głównie na temat planów na przyszłość. Postulaty dyskutantów zebrała i podsumowała Komisja Uchwał i Wniosków. Główne postulaty to:
 pozyskiwanie nowych członków,
 promocja PŁ i osiągnięć jej absolwentów, 
 podjęcie starań zmierzających do nadania ulicom Łodzi nazwisk wybitnych profesorów i absolwentów PŁ,
 stworzenie galerii „gwiazd sztuki inżynierskiej” w obrębie kampusu uczelni,
 kontynuowanie akcji „Złotych Dyplomów”
 kontynuowanie przyznawania nagrody „Absolwent Roku”,
 pomoc w organizowaniu Wydziałowych Kół Stowarzyszenia,

Niektóre z wyznaczonych działań mogą nie być łatwe, przed Stowarzyszeniem stoją nowe ambitne zadania.
Po obradach prezes Julian Bąkowski zaprosił uczestników Zjazdu na uroczysty bankiet. Jak zawsze ta cześć Zjazdu posłużyła rozmowom i koleżeńskim spotkaniom.

Hanna Morawska

Dołącz do nas

 

dolacz
Wypełnij deklarację i dołącz do Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej.

Życie Uczelni

zycieuczelni

 

Czytaj z nami Życie Uczelni - Biuletyn Informacyjny Politechniki Łódzkiej.

Kontakt

Kontakt